Studio VALI is acknowledged by our clients as the ultimate hair and beauty destination in Mitrovica.
The atmosphere in the salon is quiet and relaxed, welcoming a range of clients of all ages.

Our services:

 • Cut
 • Blow dry
 • Style
 • Make-up
 • Eyebrows
 • Colour
 • Highlights
 • Brides

Studio VALI është pranuar nga klientët tanë si destinacion përfundimtar për flok dhe bukuri në Mitrovicë.

Atmosfera në sallon është e qetë dhe relaksuar, duke mirëpritur një gamë të klientëve të të gjitha moshave.

Shërbimet tona:

 • Premje
 • Fenerim
 • Frizur
 • Grim
 • Vetulla
 • Ngjyrosje
 • Shatir
 • Nuse me duvak